Czym jest zabezpieczenie pożyczki?

Zarówno banki, jak i instytucje pozabankowe stosują różnego rodzaju działania mające na celu zabezpieczenie przed możliwymi stratami spowodowanymi niewypłacalnością klientów. Jednym z nich jest zabezpieczenie pożyczki. Na czym ono polega?

Zabezpieczenie pożyczki – co to takiego?

Zabezpieczenie pożyczki definiuje się jako zagwarantowanie zwrotu należności pożyczonej przez wierzyciela. Bank jako wierzyciel wymagać będzie od nas potwierdzenia, że jesteśmy w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie w terminie, który został określony w umowie. Ustanowione w ten sposób zabezpieczenie zapewni instytucję finansową, że w przypadku, gdy nie będziemy w stanie terminowo spłacić należności, nie poniesie ona jakichkolwiek strat. Zabezpieczenie pożyczki czy kredytu redukuje indywidualne ryzyko kredytowe, jakie instytucja ponosi w przypadku braku spłaty zobowiązania.

Różne rodzaje zabezpieczeń kredytu

Instytucje finansowe, określając formę ochrony swoich środków, zestawiają ze sobą kwestie mogące się okazać kluczowe przy określaniu zabezpieczenia. Pod uwagę biorą one między innymi sytuację finansową dłużnika, charakterystykę poszczególnych zabezpieczeń zobowiązania wynikających z przepisów prawa go dotyczących, wysokość kredytu czy pożyczki oraz czas spłaty.

Artykuł 93 prawa bankowego dzieli zabezpieczenia uwzględniając sposób oraz miejsce ich realizacji na zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym, zabezpieczenia przewidziane prawem wekslowym oraz zabezpieczenia przyjęte zwyczajowo albo na podstawie umowy stron.

Formy prawne podzielić można także na rzeczowe oraz osobiste. Pierwsze z nich odnosi się do poszczególnych elementów majątku dłużnika, zabezpieczające instytucję finansową przed ewentualnymi stratami. Zabezpieczenie osobiste oznacza natomiast, że dłużnik odpowiada całością swojego majątku.

Najpopularniejsze sposoby zabezpieczeń pożyczki

  •         Weksel in blanco – opatrzony jest on datą wystawienia, bez kwoty oraz terminu płatności. Uzupełnia się go w momencie zaprzestania spłaty kredytu. Kluczowy jest tutaj jedynie okres spłacania.
  •         Hipoteka – to zabezpieczenie charakterystyczne dla kredytów oraz pożyczek hipotecznych. Polega ono na wpisaniu wierzyciela do ksiąg wieczystych. W sytuacji, gdy dłużnik nie spłaca w terminie rat, wierzyciel ma prawo przejąć nieruchomość i odzyskać środki po sprzedaniu go przez komornika.
  •         Poręczenie – poręczyciel to osoba trzecia, która jest w stanie zagwarantować spłatę zobowiązania. Zakres jej odpowiedzialności jest zapisywany w umowie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *